Information om verksamheten

Den ideella, politiskt obundna, allmännyttiga föreningen Flyinge Utveckling (org 846502-7657) har sedan 2002 verkat aktivt för att utveckla Flyingebygden bl.a. genom att lyfta fram bygdens frågor och bedriva informations- och opinionsarbete, samt stimulera samverkan mellan goda krafter och resurser för bygdens utveckling.

 Arbetet i föreningen

Styrelsen har under 2017 arbetat ideellt ca 600 timmar. Det ideella arbetet har innefattat arbete i styrelsen, arbete med föreningens och bygdens hemsidor och sociala medier, samt hållande i olika möten och lokala aktiviteter som skördefest, midsommarfirande, loppis, Flyingerådet mm.

Lokala aktiviteter

Flyingerådet 2017 hölls den 7 mars på Café Smedjan. Flyingerådet är ett öppet forum, där folk från bygden tillsammans diskuterar aktuella och framtida frågor vi vill driva i vår bygd, för att gemensamt hitta inspiration, nya idéer och lösningar som gagnar boende, verksamma och besökare till bygden. Årets fokus var Eslövs kommuns samrådsförslag på ÖVERSIKTSPLAN 2035, som Flyinge Utveckling hade möjlighet att lämna in remissvar på. Föreningen ville samla in bygdens synpunkter vad man tyckte var viktigt att lyfta fram, vad som behövde förtydligas eller vad som saknades. Ett 15-tal bygdebor dök upp som bidrog till lite olika diskussioner och värdefull input till remissvaret.

Midsommarfirande hölls traditionsenligt på Gröningen och blev precis som tidigare mycket lyckat. För arrangemanget stod Martina, Karin och Charlotte i styrelsen. Ca 200 personer dök upp för att vara
med. Firandet inleddes med att midsommarstången kläddes. Birgitta Ekman höll sedan i dans kring stången. Lokala företag fanns på plats för försäljning av öl, korv och midsommarkransar. Scouterna bidrog med chokladhjul. Det fanns också ponnyridning för barnen.

Föreningen var också representerad GoFs loppis i augusti liksom föregående år. Där presenterade föreningens verksamhet, sålde böcker och berättade för de intresserade om vad vi sysslar med.

Bygdens första skördefest arrangerades den 7 oktober. Ett tiotal olika utställare fanns på plats som visade upp och sålde närproducerade produkter som grönsaker, blommor, mat och olika sorters hantverk. Flyingeskolans sjätteklassare stod för kaffeförsäljningen för att samla in till sin klassresa. Ett uppskattat inslag var äppelmustningen där alla fick komma med sin frukt och prova på att musta. Föreningen anordnade också tipsrunda och lekplats för barnen. Trots ihållande regn under eftermiddagen var det ett lyckat första försök som blev välbesökt och planen är att försöka arrangera detta årligen framöver.

 

Informationsspridning

Information har spridits genom hemsidorna för bygden, föreningen och bolagen; www.flyingebygden.se , www.flyingeutveckling.se och www.fbgab.se.

I sociala medier driver föreningen gruppen Flyinge Framtid, som har cirka 950 medlemmar (jan 2018), en öppen och mycket aktiv grupp för lokal utveckling och lokala frågor inom Flyingebygden. Vidare facebooksidan Flyingebygden som är en mer officiell kanal för föreningen.

Försäljning av Flyingeboken fortsätter att sälja bra, de flesta via frisören. Vi har även delat ut boken som gåva vid ett antal tillfällen.

Styrelsearbetet

Styrelsen fick 6 nya styrelsemedlemmar 2017 och under året har styrelsen arbetat med att formera sig och hitta bra rutiner för styrelsearbetet. Under året har styrelsemedlemmarna bl a gått processledningskurs ”Leda förändring genom medskapande” om hur man skapar kreativa möten och processer. Vidare en styrelsekurs för ideella föreningar där vi bl a gick igenom stadgarna och arbetsformer. Vi har deltagit på Landsbygdsdagarna i Oskarshamn anordnat av Hela Sverige Ska Leva, samt seminarier och workshops i olika sammanhang. Sara Ericsson har representerat bygden genom styrelsearbete för Mikrofonden Skåne och Leader Lundaland, samt i referensgruppen för ett nytt Biosfärsområde i Vombsjösänkan.

Under verksamhetsåret 2017 har fem ordinarie protokollförda styrelsemöten hållits och därtill har det förekommit ett antal arbetsmöten.

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

 • Ordförande Sara Ericsson, Flyinge
 • Vice ordförande Per Brunmark, Gårdstånga
 • Christina Rosell, Flyinge AB
 • Markus Rytterkull, kassör, Flyinge
 • Elvira Edenlund, Flyinge
 • Karin Therén, sekreterare, Flyinge
 • Martina Bergström, Flyinge
 • Suppleant Ulf Lundin, Flyinge
 • Suppleant Elisabeth Rydberg Ghasemanesh, Getinge
 • Suppleant Charlotte Rudnai, Flyinge

Revisor: Maria Lunderot redovisningsbyrå, Veberöd. Lekmannarevisor: Per-Olof Treijner, Flyinge

Valberedningen bestod av Leif Larsson (sammankallande), Flyinge; Marika Sjöström, Flyinge; Ola Wintzell, Flyingeby.

 Medlemmar

Föreningen har under året haft totalt 26 medlemmar. Under året sjösatte vi nytt anmälnings- och betalningssystem via Simple Signup som förenklar för nya medlemmar att ansluta sig. Årsavgiften har varit oförändrad sen tidigare år: 50 kr för enskild medlem, 100 kr för ett hushåll och 500 kr för företagsmedlem.

 Flyingefonden               

En fond för donationer inom Flyingebygden. Fonden är knuten till Flyinge Utveckling via ett fondreglemente och har ett eget beslutande råd, som tar beslut om hur medlen skall förvaltas och hur avkastningen skall delas ut till bygdens bästa:

 • Stipendium till någon som utfört betydelsefullt arbete för bygden
 • Ungdomsstipendium
 • Startbidrag för ny verksamhet/förening som utvecklar bygden
 • Finansiering/delfinansiering av projekt som kommer bygden till del
 • Investering som höjer bygdens värde och trivsel
 • Bidrag till kulturaktivitet som kommer bygden till godo

Fondens behållning vid årsskiftet 2017/2018: drygt 220 000 kronor, placerat hos Sparbanken Skåne. Ingen utdelning gjordes under 2017.

Beslutande råd under 2017 Flyinge och Margareta Holmgren (sammankallande), Gårdstånga och Ann-Margreth Nilsson, Getinge.