flyinge-utveckling-arsberattelse-2016

rev-berattelse-for-2016

Information om verksamheten

Den ideella, politiskt obundna, allmännyttiga föreningen Flyinge Utveckling har sedan 2002 verkat aktivt för att utveckla Flyingebygden bl.a. genom att lyfta fram bygdens frågor och bedriva informations- och opinionsarbete, samt stimulera samverkan mellan goda krafter och resurser för bygdens utveckling.

 Arbetet i föreningen

Styrelsen har under 2016 arbetat ideellt ca 350 timmar. Personer utanför styrelsen har utöver det bidragit med ca 200 ideella timmar. Det ideella arbetet har innefattat arbete i styrelsen, arbete med föreningens och bygdens hemsidor och sociala medier, samt hållande i olika möten och lokala aktiviteter som midsommarfirandet, Flyingerådet mm. Föreningen har under året haft 2 anställda; Henrik Jansson och Ville Hising. Dessa har jobbat dels som ekonomiansvarig (Henrik) och dels som hemsideutvecklare (Ville).

Sara Ericsson har deltagit på ett antal planerings- och analysmöten kring projektet ”Initaitivet Lund”, som Flyinge Utveckling stöttar som samverkanspartner. Projektet riktar sig till personer med utrikes bakgrund som står långt från arbetsmarknaden och som bor i stadsdelar i Lund med ett utbrett utanförskap. Syftet är att genom ett arbetsintegrerande socialt företag öka sysselsättningen för grupper med sammansatt problematik i form av bristande språkkunskaper, begränsad utbildning och arbetslivserfarenhet eller med ett förflutet av psykisk ohälsa. Vår tidigare anställde Henrik Jansson, har fått anställning i projektet som coach för deltagarna, projektekonomi mm och för på det sättet vidare den kompetens som vi har jobbat upp genom åren med olika arbetsmarknadsprojekt i bygden.

Föreningen medverkade genom Fredrik Lenninger på Leader Lundalands glöggmingel den 6/12 i Dalby. Där lyfte han upp bygdens behov av förbättrade kommunikationer bl a och fick med sig mycket matnyttig info och inspiration till eventuellt kommande leaderansökningar.

Remissvar har skickats till Eslövs kommun gällande Bostadsförsörjningsprogrammet. Arbete har pågått med bygdens fibergrupp genom Per Brunmark. Sara Ericsson har deltagit i styrelsearbete för Mikrofonden Skåne och Leader Lundaland.

Lokala aktiviteter

Flyingerådet genomfördes under två tillfällen under vintern och våren. Den 23/1 genomfördes Flyingerådet I. På mötet kom ca 50 personer. Inledningsvis presenterades föreningen och bolagen kortfattat. Nils Phillips från Röstånga Tillsammans var med som inspirationsföreläsare och berättade om hur man arbetar med lokal utveckling hos dem. Annethe Yng från Leader Lundaland berättade om nya Leaderprogrammet och vad det innebär för möjligheter för bygden. Därefter hade vi en workshop för att identifiera olika fokusområden som bygden tycker är väsentligt att jobba med. Teman som utkristalliserades var boende, kommunikation, affär/service/lokala tjänster, mötesplats, barn och ungdomar, kultur och Gröna Silon.

På det andra uppföljande Flyingerådet II den 8/3 var tanken att man skulle utveckla de olika teman och att utvecklingsgrupper skulle bildas för att jobba vidare på olika sätt. Föreningen presenterade Elviras förslag på ny skatepark/mötesplats bakom Flyingeskolan. Mötet var välbesökt och alla teman, utom ungdom och affär, diskuterades. Fredrik Lenninger blev kontaktperson för infrastrukturgruppen medan Elvira Edenlund senare tagit på sig uppgiften att driva ungdomsfrågor. Vi hoppas att arbetet med dessa kan komma igång framöver.

Vi anordnade infomöte projektet Bygdens Saluhall den 19/5 för att se om detta skulle kunna vara något som intresserade bygden. Det var inte så många som hade möjlighet att komma tyvärr, men vi fick en del positiv respons på idén.

Midsommarfirande hölls på Gröningen, som genomfördes av ideella krafter i bygden med stöttning av Elvira Edenlund och ekonomiskt bidrag.

Föreningen var också representerad GoFs loppis i augusti. Vi trotsade blåsten och regnet, tillsammans de övriga arrangörerna och lyckades sätta upp vårt tält. Där presenterade föreningens verksamhet, sålde böcker och berättade för de intresserade om vad vi sysslar med.

Informationsspridning

Under våren 2016 lanserades nya hemsidor för bygden, föreningen och bolagen; www.flyingebygden.se , www.flyingeutveckling.se och www.fbgab.se. Vi lanserade också en ny sida Flyingebygden på Facebook, som är kopplad till hemsidan.

Facebookgruppen Flyinge Framtid, som har cirka 700 medlemmar (feb 2017), är en öppen och mycket aktiv grupp för lokal utveckling och lokala frågor inom Flyingebygden som startats av föreningen. Vidare finns facebookgruppen Flyinge Ungdomsarena med ett 30-tal medlemmar, en grupp som ska vara en arena för ungdomarna i Flyinge, för att skapa en uppfattning hur det är att vara barn och ungdom i Flyingebygden.

Under hösten tryckte vi upp en infobroschyr om föreningen, bolagen och Flyingefonden, vilken delades ut i slutet av december-början av januari 2017 till alla hushåll i bygden. I broschyren lyfte vi fram det som vi gjort och lite om vad som kom fram på Flyingerådet mm för att försöka locka nya medlemmar.

Försäljningen av Flyingeboken har tagit fart sen vi sänkte priset, som numer är på modesta 50 kr. Vi sålde en del på loppisen, men de flesta säljs via frisören. Vi har även delat ut boken som gåva, för att sprida den ytterligare.

Styrelsearbetet

Styrelsen fick två nya medlemmar 2016; Kristoffer Björkman och Andrea Bary. Under året har styrelsen

fokuserat på att formera sig och hitta nya rutiner för styrelsearbetet, efter att Gunnar Peterson och Henrik Jansson, som arbetat heltid med föreningen, slutat. Bl a förenklat administrationen och ekonomihanteringen, tagit fram en arbetsbeskrivning för olika styrelseposter och beslutat om att använda digital plattform för föreningens dokument. Den ekonomiska hanteringen togs över av Lou Lindstrand Jenå efter Henrik Jansson och vid årsskiftet 2017 lades bokföringen ut på entreprenad genom redovisningskonsulten Helena Persson.

Stor del av styrelsearbetet under våren/sommaren gick åt till att hantera uthyrningen av Flyingegården, uppsägningen av Henrik Jansson och de andra anställda. Det var en ganska arbetsam och mentalt jobbig process och vi fick i detta arbete hjälp av Ulf Östman som gjorde ett fantastiskt bra och gediget arbete.

Eftersom lokalen på Flyingegården avvecklades, har styrelsen undersökt olika alternativ för ny lokal, men då vi har begränsade inkomster i nuläget kommer vi tills vidare att hålla möten på Kungsgården, då föreningen får låna möteslokal gratis där. Under året har styrelsen varit delvis decimerad p g a sjukdom och graviditet, vilket så klart påverkat arbetet.

Under verksamhetsåret 2016 har sju protokollförda styrelsemöten hållits och därtill har det förekommit ett antal arbetsmöten.

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

 • Ordförande Sara Ericsson, Flyinge
 • Vice ordförande Elvira Edenlund, Flyinge
 • Christina Rosell, VD Flyinge AB
 • Pär Ulmén, Holmby
 • Per Brunmark, Gårdstånga
 • Kristoffer Björkman, Roslöv
 • Suppleant Andrea Bary, Flyinge
 • Suppleant och kassör Lou Lindstrand Jenå, Holmby

Revisor Maria Lunderot redovisningsbyrå, Veberöd

Lekmannarevisor Per-Olof Treijner, Flyinge

Valberedningen bestod av Leif Larsson (sammankallande), Flyinge; Marika Sjöström, Flyinge; Ola Wintzell, Flyingeby.

Medlemmar

Föreningen har under året haft totalt 29 medlemmar (18 hushåll och 11 företag/organisationer.)

Årsavgiften har varit oförändrad sen tidigare år: 50 kr för enskild medlem, 100 kr för ett hushåll och 500 kr för företagsmedlem.

Flyingefonden           

En fond för donationer inom Flyingebygden. Fonden är knuten till Flyinge Utveckling via ett fondreglemente och har ett eget beslutande råd, som tar beslut om hur medlen skall förvaltas och hur avkastningen skall delas ut till bygdens bästa:

 • Stipendium till någon som utfört betydelsefullt arbete för bygden
 • Ungdomsstipendium
 • Startbidrag för ny verksamhet/förening som utvecklar bygden
 • Finansiering/delfinansiering av projekt som kommer bygden till del
 • Investering som höjer bygdens värde och trivsel
 • Bidrag till kulturaktivitet som kommer bygden till godo

Fondens behållning vid årsskiftet 2016/2017: drygt 220 000 kronor, placerat hos Ekobanken.

Beslutande råd under 2016 Flyinge och Margareta Holmgren (sammankallande), Gårdstånga och Ann-Margreth Nilsson, Getinge.

Ingen utdelning gjordes under 2016, då inga ansökningar inkommit.

 

Förslag på verksamhetsplan 2017

Styrelsearbetet

 • Fortsatt strukturering av arbetsrutiner och arbetsuppgifter, samt anordna en styrelsekurs.
 • I samverkan med Röstånga Tillsammans och andra föreningar i Flyingebygden undersöka medskapande – hur man kan hitta nya sätt att mobilisera, engagera och involvera människor i det lokala utvecklingsarbetet.

Bygdeprojekt

 • Verka för att utvecklingsteman från Flyingerådet kommer igång med utvecklingsgrupper och projektansökningar.

 Lokala evenemang

 • Flyingerådet 2017 ang ÖP
 • Stötta midsommarfirandet på Gröningen.
 • Vara med på GoF loppisen.
 • Flyinge skördemarknad och oktoberfest 7 oktober.
 • Julmarknad i samband med Flyingeshow under november/december.

 

Styrelsen, mars 2016