Alla medlemmar kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 3/5 kl 18.00.  Efter föreningsstämman, hålles även bolagsstämma för FBGAB (svb). Föreningen bjuder på fika.

Dagordning

 1. val av mötesordförande för årsmötet
 2. val av sekreterare för årsmötet
 3. val av två justeringsman och tillika rösträknare
 4. fastställande av röstlängd
 5. styrelsens och revisorernas berättelser
 6. ansvarsfrihet for styrelsen
 7. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 8. ersättning till styrelsen och revisorerna
 9. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt medlemsavgift
 10. val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 11. val av revisorer revisorssuppleanter samt valberedning
 12. diskussion angående den avsiktsförklaring kopplat till försäljningen av Flyingegården Fastighets AB (svb). Beslut om försäljningen ska genomföras.
 13. övriga frågor

Kallelse anslagen den 11 april på internet och via epost. Handlingar skickas ut via epost till medlemmarna och finns tillgängliga på www.flyingeutveckling.se. Inga motioner har inkommit.

Plats: Flyinge Kungsgård, ”Grötrummet”

Torsdag den 3 maj 2018 kl 18.00

Välkomna!

Styrelsen

Flyinge Utveckling

flyinge-utveckling-2017_arsredovisning