KALLELSE ÅRSMÖTE för FLYINGE UTVECKLING

 Plats: Flyinge Kungsgård, Aulan

Tisdag den 25 april 2016 kl 18.30-20.30 ca

Alla medlemmar kallas härmed till årsmötesförhandlingar.

Dagordning

 1. val av mötesordförande för årsmötet
 2. val av sekreterare för årsmötet
 3. val av två justeringsman och tillika rösträknare
 4. fastställande av röstlängd
 5. styrelsens och revisorernas berättelser
 6. ansvarsfrihet for styrelsen
 7. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 8. ersättning till styrelsen och revisorerna
 9. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt medlemsavgift
 10. val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 11. val av revisorer revisorssuppleanter samt valberedning
 12. övriga frågor

Föreningen bjuder på fika mellan årsmötet för föreningen och FBGABs bolagsstämma.

Kallelse anslagen den 4 april på internet och via epost. Handlingar skickas ut via epost till medlemmarna och finns tillgängligt här: flyinge-utveckling-arsberattelse-2016.

Inga motioner har inkommit.

Välkommen

Styrelsen

Flyinge Utveckling